3D printing,stl,3D print ready,3D print,3D printer,3D printed,community,miniature,figure,resin,FDM,MSLA

Privacy Policy

Data Controller

Data Controller of personal data processed on https://prototypebay.com/ is Csaba Szilagyi living in Michała Kleofasa Ogińskiego 1/119, Warszawa, Poland, 03-318 (hereinafter: "Controller" or "We" or "Us"). We as Data Controllers want you to know how We handle it, how We use it, process it and/or share it, as well as the ways in which you can protect your own privacy.

Why We process Your personal data?

Personal data are processed by Us for the following purposes

 • If you provide consent, your data will be processed within the limits and purpose indicated in the consent;
 • In connection with personal data processed, necessary to use our services provided via website, in accordance with our Terms of service, the legal basis of processing is art. 6 par. 1 passage b of GDPR1 - performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;
 • to comply with our legal obligation, the legal basis is art. 6 . par. 1 letter c of GDPR
 • to pursue our legitimate interests i.e art. 6 par. 1 letter f of GDPR , which include;
  • helping Us understand how You access and use our Services, in order to improve our existing Services and develop our new Services for You;
  • marketing purposes;
  • establishing, exercising or defending our legal rights;
  • answering Your questions.

Your personal data will be processed as long as you have an account, withdraw consent or until claims expire.

Providing personal data in accordance with the provisions of our Terms of service is a condition for using our services. In the remaining scope, providing personal data is voluntary.

To whom we share Your data?

Your Personal data may be transferred to entities based on data processing agreements, in particular IT/host service providers and marketing services. We can also transfer Your personal data to to other users if You allow so, in accordance to consent provided.

We would like to inform You that we may transfer Your personal data to our host or marketing service providers located in a third country. Such transfer will happen only when appropriate safeguards are in place such as;

 • transfer on the basis of an adequacy decision ie. Privacy shield;
 • standard contractual clauses adopted by the Commission.

What are Your rights?

You have the right to request access, rectify and erase Your personal data or to restrict processing, object to processing as well as the right to data portability. You also have the right to lodge a complaint to the supervisory body.

How can You delete your data?

You can delete your profile and ALL of Your stored data at any time on your Edit profile page

 • by pressing the DELETE PROFILE button under Your profile picture or
 • by sending us an email from the email address that you used to register your profile to support@prototypebay.com

Contact

If you have any questions concerning processing of Your personal data, You can contact us at
support@prototypebay.com

or by registered letter to the following address:
Skrytka Pocztowa nr. 76 Warszawa 9. Poland 03-370


1 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

Polityka Prywatnosci

Administrator Danych

Administratorem twoich danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem https://prototypebay.com/ jest Csaba Szilagyi zamieszkały w Michała Kleofasa Ogińskiego 1/119, Warszawa, Poland, 03-318 (dalej: "Administrator" or "My"). Jako administrator danych pragniemy poinformować w jaki sposób przetwarzamy twoje dane, a także poinformować w jaki sposób chronimy twoją prywatność.

Dlaczego przetwarzamy twoje dane?

Przetwarzamy twoje dane osobowe dla następujących celów

 • Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w treści zgody;
 • W związku z przetwarzanymi danymi osobowymi, niezbędnymi do korzystania z naszych usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej, zgodnie z naszymi Warunkami świadczenia usług, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 - wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia kroków na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego podstawą prawną jest art. 6. par. 1 lit. c RODO;
 • W ramach naszego uzasadnionego uzasadnionego interesu tj. art. 6 par. 1 lit. f RODO, przejawiający się w następujących działaniach;
  • analizy i statystyki działań użytkowników poprzez zrozumienie przez nas, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do naszych Usług i korzystasz z nich, co pozwala nam na ulepszenie naszych istniejących Usług i rozwoju naszych nowych Usług dla Ciebie;
  • marketingowych;
  • egzekwowaniu lub obronie naszych praw i roszczeń;
  • udzielaniu odpowiedzi na twoje zapytania.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak posiadasz konto, wycofasz zgodę, wyrazisz sprzeciw lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usług serwisu zgodnie z postanowieniami naszych Warunków świadczenia usług jest warunkiem korzystania z naszych usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Komu udostępniamy dane?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom na podstawie umów o przetwarzaniu danych, w szczególności dostawcom usług IT / hostingowych i usług marketingowych. Możemy również przekazać Twoje dane osobowe innym użytkownikom, jeśli wyrazisz na to zgodę, zgodnie z udzieloną zgodą.

Chcielibyśmy poinformować Cię, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe do dostawcy naszych usług hostingowych lub dostawców usług marketingowych zlokalizowanych w kraju trzecim który nie zapewnia takich samych gwarancji ochrony danych osobowych. Takie przekazanie nastąpi tylko wtedy, gdy zostaną wprowadzone odpowiednie zabezpieczenia, takie jak;

 • transfer na podstawie decyzji komisji o adekwatnych poziomach zabezpieczeń tj. Privacy shield;
 • standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję.

Jakie przysługują ci prawa?

Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami pod adresem
support@prototypebay.com

lub listem poleconym na następujący adres:
Skrytka Pocztowa nr. 76 Warszawa 9. Poland 03-370


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Congratulations!
You unlocked a new {{ badge.title || badge.name }} badge!